پارکینګ او ودریدونکي وسایط په البانیا کې تیوریکي ازموینه